Nucz Eszter: A szégyen fogalma a magyar és az amerikai kontextusban

Ez a dolgozat a Doktorandusz 2012 kötet része.

Fő kutatási célom annak vizsgálata, hogy a szégyen érzelemfogalom milyen értelmezésikeretben jelenik meg a magyar és az amerikai kontextusban. Kutatásom kiinduló pontja, hogyaz érzelem értelmezését a testi élmények és a kontextus együttesen határozzák meg. Ahangsúlyt a kontextus szerepére helyezem. A szégyen érzelemfogalmat metaforikusan és metonimikusan megjelenítő nyelvi kifejezések elemzésével igyekszem illusztrálni, hogy a kontextus kulturális sajátosságai (például a vallási hagyományok) és társadalmi jellemvonásai (például az individualista vagy a kollektivista beállítottság) adják az érzelemértelmezés keretét. A dolgozat felépítése a következő: először bemutatom a kutatás elméleti hátterét. Idetartozik az érzelemértelmezés kulturális aspektusainak részletes leírása, valamint a magyar ésaz amerikai kontextus sajátosságainak vizsgálata. A kontextus vizsgálatánál kulturálissajátosságokat és társadalmi jellemvonásokat nézek. Az elméleti háttér alapján felállítom a kutatás hipotéziseit, bemutatom az alkalmazott módszertant és eredményeket, végül összegzem a kutatásban találtakat.