Tag Archives: Nyelvtudomány

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Gyermeknyelvi jellegzetességek óvodások diskurzusaiban

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Krepsz Valéria: Óvodai beszélgetések

Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

A CMC interaktív diskurzustípusainak nyelvhasználatát a szóbeliség és az írásbeliség viszonylatában megnevező terminusok kritikai vizsgálata

Posted in TÖP | Tagged , , , | Comments Off on Petykó Márton: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé

Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról

A homoszexualitást az utóbbi évtizedekben főleg pszichológiai és szociológiai szempontokból vizsgálták: a két fő kérdés az eredetre, illetve a társadalmi megítélésre vonatkozott. Az eddigi kutatások nagy része e kisebbség helyzetét igyekezett feltárni, de nagy hangsúlyt kapott a homoszexuálisokkal kapcsolatos sztereotípiák … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , , , , | Comments Off on Hugyecz Enikő Henriett: Sztereotípiák a meleg férfiak nyelvhasználatáról

Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Egy integrált modell és alkalmazása az internetes fórumok szövegtipológiai vizsgálatában

Posted in TÖP | Tagged , , | Comments Off on Pásztor Diána: Szövegtipológia és gyakorlat

Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

A dolgozatban a határozói igenevek állítmányi szerepét vizsgálom boszorkányperek szövegei alapján. A dolgozat célja kettős: egy már más korszakban, másfajta szövegtípusokon vizsgált nyelvi jelenséget,a határozói igeneveket állítmányi szerepben, középmagyar anyagon ,speciális szövegtípuson keresztül bemutatni (tekintve, hogy ez viszonylag gyakorinak tekinthető … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged , | Comments Off on Varga Mónika: A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben

Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

A pszicholingvisztika „az ember beszélt és írott kommunikációjának mentális mechanizmusaival, folyamataival és működésével foglalkozó olyan tudomány, amely elméleti megközelítéseit és modelljeit kísérleti adatok alapján fogalmazza meg”. Ezen vizsgálati keretben kiemelkedő szerepet kap a spontán megnyilatkozások kutatása. „A spontán beszéd produkciója … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Mészáros Katalin Edit: Megakadásjelenségek és a néma szünetek – kategóriák összefüggései

Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Az internet fejlődésének hatására informatikai ismereteitől függetlenül minden felhasználó előtt megnyílt a tartalom-előállítás lehetősége . Ez a jelenség olyan új, társadalmi és kulturális szempontból egyre jelentősebbé váló műfajok létrejöttét eredményezte, amelyek a nyelvtudomány érdeklődésére is számot tarthatnak.

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Petykó Márton: A blog műfaji jellemzőinek korpuszalapú vizsgálata

Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Az aspektus egyike azoknak az igéhez köthető jelentéstartalmaknak, amelyek az utóbbi időben kitüntetett tudományos figyelmet kaptak mind a nemzetközi, mind pedig a hazai szakirodalomban. Az aspektuális kategóriák problémájának előkerülése különösen gyakori a tipológiai munkákban, ami nem meglepő, hiszen az idő- … Continue reading

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Takács Edit: Az aspektuális szemléletmódok konstrukciós jellege a magyarban

Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról

A dolgozatban a Hangutánzó igék vasi és muravidéki atlaszának (Guttmann–Köbölkuti 1987) onomatopoetikus kifejezéseit vizsgálom, elsősorban a hangutánzó igék morfológiai vonatkozásaira koncentrálva.

Posted in TÖP | Tagged | Comments Off on Varga Mónika: Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról

Iglai Edit: Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén

Posted in Doktorandusz dolgozatok 2012 | Tagged | Comments Off on Iglai Edit: Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén